userchanfan
Arvid Wessman from Karlshamn, Sweden
userFool
Yuriy Gusev from Cleveland, OH, United States
userMykola
Mykola Dosenko from Kyiv, Ukraine